NieuwsbriefX
   

artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Gizmo Retail B.V. hierna te noemen: “Gizmo Retail”, doet en alle koopovereenkomsten tussen Gizmo Retail, en haar wederpartijen, hierna te noemen: “Koper”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van inkoop­ of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 4. Indien Gizmo Retail niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gizmo Retail in enigerlei mate het recht zou verliezen om op een later moment of in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die met consumenten worden gesloten voor zo ver dwingendrechtelijke bepalingen van consumentenkoop daaraan niet in de weg staan.

 

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Elk aanbod van Gizmo Retail is vrijblijvend. De inhoud van een aanbod bindt Gizmo Retail niet dan na een schriftelijke bevestiging door Gizmo Retail. Een aanbod is in alle gevallen slechts geldig zo lang de door Gizmo aangelegde voorraad strekt.
 2. Gizmo Retail kan niet aan een aanbod worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege, en verzend- en administratiekosten.
 4. Indien de aanvaarding door de Koper afwijkt van de aanbod van Gizmo Retail dan is Gizmo Retail aan die aanvaarding niet gebonden en komt er geen koopovereenkomst tot stand behalve indien Gizmo Retail deze afwijking schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaardt.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gizmo Retail niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

artikel 3 Levering en wijziging overeenkomst

 1. Levering geschiedt af bedrijf van Gizmo Retail. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is          Gizmo Retail gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Koper.
 2. Indien de Koper in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gizmo Retail gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gizmo Retail daardoor direct of indirect ontstaan.
 3. Met Gizmo Retail overeengekomen levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering is de Koper gerechtigd om de verkoper bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan Gizmo Retail aansprakelijk worden gesteld voor een termijnoverschrijding. Een zodanige overschrijding geeft Koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren noch geeft dit de Koper het recht op vergoeding van welke kosten, schades of interesten dan ook.
 4. De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de Gizmo Retail is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de Koper van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking in de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien Gizmo Retail met de Koper een vaste prijs overeenkomt, dan is Gizmo Retail niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 6. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is Koper gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gizmo Retail alsdan alsnog bereid is om alsnog op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag te leveren.
 7. Gizmo Retail is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

-       Koper de verplichtingen uit de koopovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-       na het sluiten van de overeenkomst Gizmo Retail ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;

-       de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 1. Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Gizmo Retail kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gizmo Retail gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Gizmo Retail bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gizmo Retail kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gizmo Retail op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien Gizmo Retail tot opschorting of ontbinding overgaat, is Gizmo Retail op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade die Koper als gevolg van die opschorting of ontbinding mocht lijden.
 5. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal Gizmo Retail gerechtigd zijn tot annuleringskosten ten bedrage van 25 procent van het orderbedrag.

 

artikel 5 Overmacht

 1. Gizmo Retail is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gizmo Retail geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gizmo Retail niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gizmo Retail of van derden daaronder begrepen. Gizmo Retail heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gizmo Retail zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gizmo Retail kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Gizmo Retail ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gizmo Retail gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 08 dagen na factuurdatum, op een door Gizmo Retail aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Indien de Koper in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
 3. Indien de Koper in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden door partijen forfaitair begroot op 15% van de door Koper verschuldigde hoofdsom. De Koper is over de verschuldigde buitengerechtelijke kosten eveneens de contractuele rente van 1% per maand verschuldigd.
 4. Door de Koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats in tot voldoening van de buitengerechtelijke kosten, voorts tot voldoening van de verschuldigde rente en tenslotte in tot voldoening van de hoofdsom.
 5. Gizmo Retail kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gizmo Retail kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de verschuldigde rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Koper is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening.
 7. Alle door Gizmo Retail in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gizmo Retail totdat Koper alle verplichtingen uit de met Gizmo Retail gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 8. Door Gizmo Retail geleverde zaken, die ingevolge lid 1. van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of deze op enige andere wijze te bezwaren.
 9. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gizmo Retail veilig te stellen.
 10. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Gizmo Retail daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de beslaglegger of derde te informeren over het eigendomsvoorbehoud van Gizmo Retail.
 11. De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gizmo Retail ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gizmo Retail gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Gizmo Retail bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 12. Voor het geval Gizmo Retail zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gizmo Retail en door Gizmo Retail aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gizmo Retail zich bevinden en die zaken terug te nemen. 

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Gizmo Retail in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gizmo Retail totdat Koper alle verplichtingen uit de met Gizmo Retail gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Gizmo Retail geleverde zaken, die ingevolge lid 1. van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of deze op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gizmo Retail veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Gizmo Retail daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de beslaglegger of derde te informeren over het eigendomsvoorbehoud van Gizmo Retail.
 5. De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gizmo Retail ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gizmo Retail gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Gizmo Retail bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Gizmo Retail zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gizmo Retail en door Gizmo Retail aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gizmo Retail zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Gizmo Retail te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gizmo Retail kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar te berekenen vanaf de leveringsdatum, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gizmo Retail verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag en/of reparaties of wijzigingen die zonder schriftelijke toestemming van Gizmo Retail werden verricht.
 4. Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 5. De kosten voor keuren of inspecteren zijn voor rekening van de Koper.
 6. Zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gizmo Retail te worden gemeld.
 7. Gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gizmo Retail te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. De Koper dient Gizmo Retail in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 8. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft gehouden tot afname en betaling van bestelde goederen.
 9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gizmo Retail de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van Gizmo Retail, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan Gizmo Retail te retourneren en daarmee de eigendom van de zaak aan Gizmo Retail over te dragen, tenzij Gizmo Retail anders aangeeft.

11.Indien komt vast te staan dat een klacht van de Koper ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, volledig voor rekening van de Koper.

12.Indien zich nadat de garantietermijn verstreken is, gebreken aan de door koper gekochte zaak voordoen, is Gizmo Retail gerechtigd om alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, bij Koper in rekening te brengen.

13.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gizmo Retail ten hoogste één jaar.

 

artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van Gizmo Retail is de aansprakelijkheid van Gizmo Retail beperkt tot hetgeen in deze dit artikel is bepaald.
 2. Gizmo Retail is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in foldermateriaal, aanbiedingen en/of orderbevestigingen.
 3. Gizmo Retail is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan als gevolg van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De aansprakelijkheid van Gizmo Retail is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat de desbetreffende individuele zaak waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Gizmo Retail is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waarop haar verzekeraar aanspraak geeft.
 6. Gizmo Retail is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de schade aan de geleverde zaak, de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gizmo Retail aan de overeenkomst te laten beantwoorden, redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van verdere schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.
 8. Gizmo Retail is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

artikel 10 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken aan de Koper in de macht van de Koper worden gebracht.

 

artikel 11 Vrijwaring

 1. De Koper vrijwaart Gizmo Retail voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Gizmo Retail toerekenbaar is.
 2. Indien Gizmo Retail uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Gizmo Retail zowel in- als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Koper in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gizmo Retail, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gizmo Retail en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de Koper.

 

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarbij Gizmo Retail partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 13 Verstrekking, vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:55212247 en worden bij iedere offerte aan Koper ter hand gesteld door toezending van deze voorwaarden. Gizmo Retail zal Koper op diens eerste verzoek een exemplaar van deze voorwaarden verstrekken. Deze voorwaarden zijn voorts kosteloos te verkrijgen door deze te downloaden van de website van Gizmo Retail. (www.gizmo-retail.nl)
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Gizmo Retail.